ชนากานต์,ศศิธร,ศิริวรรณ,กาญจนา,ทัศนีย์

วันอังคารที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557

สมาชิกในกลุ่ม

1.นางสาวชนากานต์ คำภูแก้ว (บูม)รหัสนักศึกษา 574101041คบ.1 ภาษาไทย


2.นางสาวศศิธร อัคราช (แอน)
รหัสนักศึกษา 574101040
คบ.1 ภาษาไทย


3.นางสาวศิริวรรณ ขำเจริญ (ฟาง)
รหัสนักศึกษา 574101081
คบ.1 ภาษาไทย
4.นางสาวกาญจนา  คำภักดี (เฟริน)
รหัสนักศึกษา 574101060
คบ.1 ภาษาไทย

5.นางสาวทัศนีย์  ทวีโชติ (ทราย)
รหัสนักศึกษา  574101061
คบ.1 ภาษาไทย